เงื่อนไขการให้บริการ / Terms of Service

ข้อตกลงการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า ” เงื่อนไขการใช้บริการ ” เป็นความตกลงเกี่ยวกับการให้บริการ บริษัท กราฟฟิตี้ อาร์ท ดีไซน์ จำกัด ซึ่งเรียกว่า “การให้บริการ” กับลูกค้า ซึ่งเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” โดย ผู้ใช้บริการจะต้องตกลงยินยอมตามเงื่อนไขในการใช้บริการ ก่อนที่จะรับการบริการจาก www.pagesplus.net โดยหากมีสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

รายละเอียดของเงื่อนไขการให้บริการ ….

 • ชื่อเว็บไซต์ (Domain Name) เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกค้า
 • โปรแกรมทุกส่วนในเว็บไซต์เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้บริการ
 • การอัพเดทโปรแกรม อาจไม่กระทบ หรือมีผลกระทบต่อเว็บไซต์ของลูกค้าในบางส่วน ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ทราบถึงการอัพเดทและวิธีการแก้ไข
 • ข้อมูลในเว็บไซต์เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกค้า
 • การกระทำใดๆที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ทั้งในรูปแบบของอีเมล์และเว็บไซต์ของของลูกค้าให้ถือเป็น การกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
 • ห้ามใช้บริการนี้ ไปในทางที่ผิดกฏหมาย
 • ลูกค้าต้องเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้รับไว้เป็นความลับเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบเพื่อ กระทำการใดๆ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสีย หายแก่ลูกค้าเองหรือระบบของเซิร์ฟเวอร์โดยรวม
 • ห้ามลูกค้ากระทำการส่งอีเมล์ที่เข้าข่ายลักษณะการ SPAM
 • ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการขอใช้บริการ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้บริการของลูกค้าผู้ที่ละเมิด หรือพยายามละเมิดข้อตกลง และระเบียบการใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีตามกฏหมายสูงสุดกับบุคคลใดๆที่พยายามกระทำการที่เป็นอันตรายแก่ระบบของเซิร์ฟเวอร์
 • ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบเกี่ยวประสิทธิภาพความล่าช้า ความผิดพลาดการสูญเสียข้อมูลหรือ ความเสียหายใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ
 • ลูกค้าจะต้องยอมรับการกู้ข้อมูลที่อาจไม่สมบูรณ์ครบถ้วนในกรณีข้อมูลสูญหายเนื่องจากปัญหาเซิร์ฟเวอร์
 • ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเผยแพร่สู่สาธารณะ ลูกค้าที่ใช้บริการถือว่ารับทราบเงื่อนไขการให้บริการนี้
 • การตัดสินของทางผู้ให้บริการถือเป็นสิ้นสุด
 • หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ ติดต่อ สอบถามได้ที่ 02-751-7737 (อัตโนมัติ)